Informace pro dárce

OD 15. 4. 2023 SPOUŠTÍME SOBOTNÍ PROVOZ OSTRAVSKÉ POBOČKY

Rádi bychom informovali naše dárce, že od 15. 4. 2023 zahajujeme sobotní provoz pobočky v Ostravě (Horní 266/73, 700 30 Ostrava – Dubina).

Provozní doba bude od 7.30 do 13.00 (poslední dárci budou přijímáni v 11.45 hod).

Dárci se již od 3. 4. 2023 budou moci objednávat v pracovní dny na telefonním čísle 592 750 440, nebo denně na emailu: darovat@mojeplazma.cz.

Děkujeme, že pomáháte

Tým MOJE PLAZMA

 

Proč darovat?

Darování krevní plazmy zachraňuje život

Může to potkat každého – Vaši rodinu, Vaše přátele, Vás.

Krevní plasma je nenahraditelná pro výrobu životně důležitých léčiv. Každým odběrem podporujete výrobu těchto nenahraditelných léků používaných pro dětské i dospělé pacienty a dáváte tak někomu šanci žít!

Díky Vašemu daru budou vyrobeny léky potřebné pro pacienty:

 • K udržení krevního objemu a životních funkcí při těžkých úrazech a operacích. Srdce
 • K regulování srážlivosti krve například při krevních onemocněních jako je hemofilie.
 • Při poruchách obranyschopnosti.
 • Při léčbě velkoplošných popálenin.
 • K prevenci a léčbě životu nebezpečných infekcí jako je hepatitis, tetanus nebo vzteklina.
 • Při očních, plastických a ortopedických operacích jako tkáňové lepidlo, například ke spojování přetržených šlach.

O krevní plazmě

 

Kdo se může stát dárcem

Jsem dárce

 • zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (prvodárce do 59 let včetně)
 • s váhou nad 52 kg
 • ochotný podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která je součástí odběru
 • ochotný věnovat 45 až 60 minut času
 • s uzavřeným zdravotním pojištěním na území EU (modrá kartička) – platí i pro cizince
 • s trvalým pobytem nebo kontaktní adresou v Moravskoslezském kraji (s vyjímkou vojáků, studentů, policistů)
 • u cizinců je dále podmínkou dobrá znalost českého jazyka
 
 
 

Kde mohu darovat krevní plasmu?

 

Je pro nás velmi důležité, aby se u nás naši dárci dobře cítili, a proto je pro ně připraveno nejen příjemné prostředí, ale i skvělá zábava.

 • Free Wifi Free Wifi
 • Káva Káva
 • Nápoje Nápoje
 • Noviny Noviny
 • Akce Akce
 • Dárky Dárky

Často kladené otázky

Darování plazmy nezatěžuje organismus dárce a je tudíž možné plazmu darovat pravidelně jednou za 14 dní. Maximálně může být u jednoho dárce provedeno 33 odběrů krevní plazmy za rok.
Dárcovství plazmy přináší několik výhod. Získáváte pravidelnou bezplatnou kontrolu svého zdravotního stavu, radost z dobrého skutku, který darováním plazmy vykonáte. V neposlední řadě i úhradu Vašich nákladů spojených s darováním ve výši až 1400 Kč každý měsíc.*
V celém průběhu odběru i dalšího nakládání s plazmou jsou používány sterilní sety na jedno použití. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem a nakažení dárce je tedy zcela vyloučeno.
Základní vyšetření určují, zda je dárce schopen darovat svou plazmu. Jsou to například měření krevního tlaku, tepu, tělesné teploty a krevního obrazu. Tyto testy předcházejí každému jednotlivému darování. Podrobnější vyšetření dárce se potom provádí před prvním darováním a poté pravidelně každé čtyři měsíce. Další vyšetření/testy slouží k ověření zdravotní nezávadnosti krevní plazmy (žloutenka, HIV, atd.)
Z každé odebrané krevní plazmy se odebírají dva vzorky na vyšetření protilátek proti žloutence, viru HIV a syfilis.

Zdravotní nezávadnost plazmy je testována pomocí genetických testů PCR (Polymerázová řetězová reakce), které umožňují identifikaci jednotlivých virů a infekcí. Citlivost tohoto testu umožňuje identifikovat případnou nákazu dřív, než se projeví samotné onemocnění.

Darování krevní plazmy v dárcovském centru společnosti UNICAplasma Morava je naprosto bezpečné pro dárce i příjemce, neboť:
 • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
 • Vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a společnosti Baxter, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
 • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
 • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.
 • Dárce předkládá vyplněný dotazník lékaři ke kontrole, prochází prohlídkou a vyšetřením krevního obrazu. Po zhodnocení všech údajů je dárce propuštěn k odběru. Více než 15 % zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.
 • Laboratorní vyšetřeni krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.
 • Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v odběrovém centru UNICAplasma vyšetřena i metodou PCR. Tato metoda představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě na podkladě analýzy DNA. Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Baxter ve Vídni.
 • Vyšetření metodou PCR není v České republice standardně vyžadováno a drtivá většina transfuzních stanic jej neprovádí!
 • V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) je dárce okamžitě informován a trvale vyloučen z dárcovství. Vzorek odebrané plazmy je následně zaslán do Národní referenční laboratoře k vyloučení falešné pozitivity. V případě potvrzení pozitivního nálezu je okamžitě informována hygienická stanice a dárce je poučen o dalším postupu.
 • Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je dle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
 • Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
 • Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů Fresenius, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
 • Pravidelný dárce má neustále kontrolován svůj zdravotní stav.
 • Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytovat. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

První návštěva

krok 1 1

Registrace

Na první návštěvu, při které probíhá kompletní lékařské vyšetření, si vyhraďte alespoň jednu hodinu.

Při první návštěvě si nezapomeňte vzít s sebou:
 • občanský průkaz (cizinci pas)
 • kartičku pojišťovny
 • u dárců s trvalou adresou v sídle obecního úřadu bude vyžadována nájemní, podnájemní smlouva
 • nelze přijmout dárce z azylových domů, ubytoven a jiných sociálních obytných zařízení 
Při každé následující návštěvě je možné se prokazovat:
 • občanským průkazem nebo
 • řidičským průkazem nebo
 • pasem

Bez předložení těchto platných dokumentů nemůžete být zaregistrováni, případně schváleni k odběru.

Před prvním odběrem při vstupní prohlídce bude proveden test na drogy.

Při první návštěvě pečlivě pročtěte pdf poučení dárce krevní plazmy: pro Moravu (Ostrava, Český Těšín, Frýdek Místek) a pro Kladno.

Při každé návštěvě pečlivě přečtěte, vyplňte a podepište DOTAZNÍK PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY.

krok 2 2

Pohovor

Po registraci následuje pohovor a vyšetření lékařem (u opakovaných dárců zdravotní sestrou), kteří zhodnotí Vaši způsobilost k darování plazmy.

Pokud splníte předepsaná kritéria, může ihned následovat odběr.

krok 3 3

Odběr

Po vstupu na odběrový sál Vás zdravotní sestra uloží na odběrové křeslo a vyhledá vhodnou žílu. Po provedení vpichu odebere nejprve vzorek krve na laboratorní vyšetření krevního obrazu a poté napojí k odběrové jehle jednorázovou sterilní soupravu pro odběr plazmy. Tato souprava je nainstalována na krevním separátoru. Tento přístroj, řízený a kontrolovaný počítačem, provádí na základě separace oddělení jednotlivých složek krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a plazma). Oddělená plazma je odváděna do plastového vaku a ostatní krevní složky jsou vraceny zpět do krevního oběhu. Množství plazmy, které je odebráno, je na závěr kompenzováno 250 ml fyziologického roztoku.

Objem odebrané plazmy závisí na váze dárce a pohybuje se v rozmezí 660 až 880 ml. Celý proces je pro dárce zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. V průběhu celého odběru jste pod neustálou kontrolou zdravotního personálu.

krok 4 4

Po odběru

Po úspěšném odběru obdržíte na recepci žeton na nápoj a finanční náhradu.

Lékaři a další zaměstnanci našeho centra vám rádi poskytnou veškeré nezbytné informace v písemné i ústní podobě a ochotně zodpoví vaše případné dotazy.

K odběru můžete chodit jednou za 14 dnů, pokud lékař neurčí jiný interval.

 

Jak být zodpovědným dárcem?

Kvalitu odebrané plazmy i průběh odběru může ovlivnit každý dárce svým zdravým životním stylem.

Před darováním

 • Pokud se cítíte nemocní, raději se přeobjednejte na jiný termín.
 • Den před a v den odběru zvyšte příjem tekutin (2,5-3 litry den před odběrem; v den odběru vypít poměrně tekutin k času, kdy navštívíte naše centrum; do objemu tekutin nezapočítávejte kávu ani černý čaj).
 • Den před a v den odběru konzumujte lehkou netučnou stravu.
 • Nechoďte darovat nalačno.
 • V den odběru a předchozí večer nekonzumujte alkohol ani nápoje s kofeinem, neboť vysušují organismus.

Upozornění
Při nedodržení doporučené stravy den před a v den odběru (lehké netučné potraviny, dostatek tekutin) může být Vaše plazma chylózní (plazma, která obsahuje vysoké množství tukových buněk). Tato plazma nemůže být dále zpracována na životně důležitá léčiva, je nutné ji likvidovat a odběr nelze považovat za úspěšný.

V případě nedodržení doporučené stravy se raději přeobjednejte na jiný termín.

V případě, že odebraná plazma je v průběhu 12 odběrů 3x chylózní, má lékař možnost dárce vyloučit.

V průběhu darování:

 • Nežvýkejte žvýkačku.
 • Pokud se necítíte dobře, informujte neprodleně našeho lékaře nebo zdravotní sestru.

Po darování:

 • Po odběru si u nás můžete odpočinout u šálku kávy nebo bezplatným surfováním po internetu.

Naším posláním

je přispívat k záchraně lidských životů pomocí bezpečného a efektivního odběru lidské krevní plazmy určené k dalšímu zpracování (frakcionaci). Naplnění tohoto poslání je možné jen ve spolupráci a partnerství s dárci krevní plazmy.

Kvalita a bezpečnost

Vysoká kvalifikace zaměstnanců, moderní vybavení a přísný systém kontroly nám pomáhá dosahovat nejvyšší úrovně kvality odebírané plazmy a bezpečnosti pro dárce.