Darování plazmy nezatěžuje organismus dárce a je tudíž možné plazmu darovat pravidelně jednou za 14 dní. Maximálně může být u jednoho dárce provedeno 33 odběrů krevní plazmy za rok.
Dárcovství plazmy přináší několik výhod. Získáváte pravidelnou bezplatnou kontrolu svého zdravotního stavu, radost z dobrého skutku, který darováním plazmy vykonáte. V neposlední řadě i úhradu Vašich nákladů spojených s darováním ve výši až 1400 Kč každý měsíc.*
V celém průběhu odběru i dalšího nakládání s plazmou jsou používány sterilní sety na jedno použití. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem a nakažení dárce je tedy zcela vyloučeno.
Základní vyšetření určují, zda je dárce schopen darovat svou plazmu. Jsou to například měření krevního tlaku, tepu, tělesné teploty a krevního obrazu. Tyto testy předcházejí každému jednotlivému darování. Podrobnější vyšetření dárce se potom provádí před prvním darováním a poté pravidelně každé čtyři měsíce. Další vyšetření/testy slouží k ověření zdravotní nezávadnosti krevní plazmy (žloutenka, HIV, atd.)
Z každé odebrané krevní plazmy se odebírají dva vzorky na vyšetření protilátek proti žloutence, viru HIV a syfilis.

Zdravotní nezávadnost plazmy je testována pomocí genetických testů PCR (Polymerázová řetězová reakce), které umožňují identifikaci jednotlivých virů a infekcí. Citlivost tohoto testu umožňuje identifikovat případnou nákazu dřív, než se projeví samotné onemocnění.

Darování krevní plazmy v dárcovském centru společnosti UNICAplasma Morava je naprosto bezpečné pro dárce i příjemce, neboť:
 • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
 • Vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a společnosti Baxter, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
 • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
 • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.
 • Dárce předkládá vyplněný dotazník lékaři ke kontrole, prochází prohlídkou a vyšetřením krevního obrazu. Po zhodnocení všech údajů je dárce propuštěn k odběru. Více než 15 % zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.
 • Laboratorní vyšetřeni krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.
 • Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v odběrovém centru UNICAplasma vyšetřena i metodou PCR. Tato metoda představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě na podkladě analýzy DNA. Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Baxter ve Vídni.
 • Vyšetření metodou PCR není v České republice standardně vyžadováno a drtivá většina transfuzních stanic jej neprovádí!
 • V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) je dárce okamžitě informován a trvale vyloučen z dárcovství. Vzorek odebrané plazmy je následně zaslán do Národní referenční laboratoře k vyloučení falešné pozitivity. V případě potvrzení pozitivního nálezu je okamžitě informována hygienická stanice a dárce je poučen o dalším postupu.
 • Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je dle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
 • Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
 • Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů Fresenius, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
 • Pravidelný dárce má neustále kontrolován svůj zdravotní stav.
 • Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytovat. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.