Dlaczego warto oddać osocze?

Oddanie osocza krwi ratuje życie

Może to spotkać każdego – Twoją rodzinę, przyjaciół, Ciebie

Osocze krwi jest niezastąpione w produkcji życiowo ważnych leków. Przez każde oddanie wspierasz produkcję tych niezastąpionych leków używanych przez pacjentów pediatrycznych i dorosłych, i dajesz komuś w ten sposób szansę na życie!!

Dzięki Twojemu darowi możliwa jest produkcja leków potrzebnych dla pacjentów:

 •       Do utrzymania objętości krwi i funkcji życiowych podczas poważnych obrażeń i operacji.Srdce
 •        Do regulowania krzepnięcia krwi na przykład podczas chorób takich jak hemofilia.
 •        Przy zaburzeniach immunologicznych.
 •        Podczas leczenia rozległych oparzeń.
 •        W celu zapobiegania i leczenia infekcji zagrażających życiu, np. zapalenie wątroby, tężec lub wścieklizna.
 •        Podczas operacji okulistycznych, plastycznych i ortopedycznych jako klej tkankowy, np. do łączenia rozerwanych więzadeł.

Osocze krwi

 

Kto może zostać dawcą

 • zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat (nowy dawca do 59 lat łącznie)
 • o wadze ponad 52 kg (bez wyjątków)
 • skłonny do poddania się badaniom lekarskim, które są związane z procedurą pobierania osocza
 • kłonny poświęcić 45 do 60 minut czasu
 • ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie UE (EKUZ = niebieski dokument) – obowiązuje również dla obcokrajowców
 • ze stałym adresem lub adresem kontaktowym w regionie morawsko-śląskim (z wyłączeniem żołnierzy, studentów, funkcjonariuszy policji)
 • w wypadku obcokrajowców warunkiem jest także dobra znajomość języka czeskiego
 
 
 
 
 

Gdzie mogę oddać osocze?

 

Jest bardzo ważne aby dawcy czuli się u Nas dobrze, w tym celu przygotowaliśmy nie tylko przyjemną atmosferę ale także zadbaliśmy o dobrą zabawę.

 • Free Wifi Free Wifi
 • Kawa Kawa
 • Napoje Nápoje
 • Prasa Prasa
 • Promocje Promocje
 • Upominki Upominki

Najczęściej zadawane pytania:

Oddawanie osocza nie obciąża organizm dawcy i dlatego osocze można oddawać regularnie raz na 14 dni. Maksymalnie jeden dawca może oddawać osocze 33 razy w przeciągu roku.
Oddawanie osocza przynosi kilka korzyści. Zyskujesz regularną bezpłatną kontrolę swego stanu zdrowia, radość z dobrego uczynku, który wykonasz przez oddanie osocza. W końcu również uregulowanie kosztów połączonych z oddawaniem w wysokości aż 1 400 CZK miesięcznie.*
Przez cały czas trwania pobierania oraz dalszej manipulacji z osoczem są używane sterylne zestawy do użytku jednorazowego. Krew i osocze przechodzą tylko przez ten zamknięty układ sterylny do użytku jednorazowego i nie mogą kontaktować się z otoczeniem. Nie jest możliwe wejść w kontakt z obcą krwią lub jakimkolwiek innym materiałem biologicznym, a zarażenie dawcy jest zupełnie wykluczone.
Podstawowe badania pokażą, czy dawca jest zdolny do oddania osocza. Jest to na przykład mierzenie ciśnienia krwi, tętna, temperatury i morfologia krwi. Testy te poprzedzają każde pojedyncze oddawanie osocza. Bardziej dokładne badanie dawcy jest wykonywane przed pierwszym oddawaniem, a później regularnie co cztery miesiące. Kolejne badania/testy służą do przetestowania nieszkodliwości dla zdrowia osocza krwi (żółtaczka, HIV, itp.).

Z każdego pobranego osocza krwi są zabierane dwie próbki w celu zbadania przeciwciał przeciwko zapaleniu wątroby, wirusowi HIV i kile.

Nieszkodliwość zdrowotna osocza jest testowana za pomocą testów genetycznych PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy), które umożliwiają identyfikację poszczególnych wirusów i infekcji. Wrażliwość tego testu umożliwia zidentyfikować ewentualne zarażenie szybciej niż pokażą się objawy samej choroby.

Oddawanie osocza krwi jest bezpieczne dla dawców i biorców.

Oddawanie osocza krwi w centrum oddawania osocza spółki UNICAplasma jest zupełnie bezpiecznie dla dawcy i biorcy, ponieważ:

 • Wszystkie procedury badania dawców i pobranego osocza są dokładnie określone instytucjami państwowymi i zgadzają się z rozporządzeniami i dyrektywami obowiązującymi we wszystkich państwach UE.
 • Wszystkie badania są regularnie kontrolowane przez audyty Państwowego instytutu kontroli leków i spółki Baxter, która odbiera osocze z naszego centrum i przetwarza je na życiowo ważne preparaty lecznicze.
 • W wypadku niedotrzymania określonych badań i procedur natychmiast doszłoby do zamknięcia odpowiedniego centrum.
 • Dawca przed każdym pobieraniem osocza wypełnia szczegółowy kwestionariusz dotyczący stanu zdrowotnego i kontaktu z osobami potencjalnie zakaźnymi, którego prawdziwość potwierdza przez podpis.
 • Dawca przedkłada wypełniony kwestionariusz lekarzowi do kontroli, przechodzi badanie i badanie morfologii krwi. Po ocenie wszystkich danych, dawca jest dopuszczony do pobierania osocza. Więcej niż 15 % zainteresowanych jest wykluczonych z różnych powodów zdrowotnych.
 • Laboratoryjne badanie krwi dawcy i pobranego osocza wykonuje się podczas każdego pobierania.
 • Oprócz standardowego badania serologicznego każde osocze pobierane w centrum odbioru osocza UNICAplasma jest przebadane również metodą PCR. Ta metoda jest obecnie najdokładniejszym badaniem, które jest w stanie wykryć infekcję wirusową w krwi i osoczu krwi na podłożu analizy DNA. Osocze pobrane w naszym centrum jest w ten sposób przebadane w laboratoriach spółki Baxter w Wiedniu.
 • Badanie metodą PCR standardowo nie jest wymagane w Republice Czeskiej i większość ośrodków transfuzji go nie wykonuje!
 • W wypadku pozytywnych wyników na jakiekolwiek obserwowanie zakażenie (żółtaczka, kiła, wirus HIV) dawca zostaje natychmiast poinformowany i trwale wykluczony z oddawania osocza. Próbka pobranego osocza jest następnie przesłana do Narodowego laboratorium referencyjnego, aby wykluczyć fałszywą pozytywność. W wypadku potwierdzenia pozytywnego wyniku jest natychmiast poinformowana stacja sanitarno-epidemiologiczna, a dawca jest poinformowany o dalszym postępowaniu.
 • Osocze pobrane od dawcy z pozytywnym wynikiem testu zostaje zlikwidowane, a likwidacja zaznaczona w dokumentacji.
 • Użycie jednorazowego materiału medycznego zupełnie wyklucza zarażenie dawcy podczas pobierania.
 • Pobieranie osocza w naszym centrum jest wykonywane za pomocą najbardziej nowoczesnych separatorów krwi Fresenius, które zapewniają zupełne bezpieczeństwo dla dawcy.
 • Regularny dawca ma nieustannie monitorowany stan zdrowia.
 • Ostatnim krokiem, który zapewnia najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa preparatów z osocza, to tzw. inaktywacja wirusów. Ta przebiega podczas przetwarzania osocza i potrafi zneutralizować wirusy, które mogą się teoretycznie znajdować w osoczu. Inaktywacja wirów jest oparta na bardzo kompleksowych metodach chemicznych i cieplnych.

 * Zakładając regularne oddawanie osocza w przedziale 1x za 14 dni. Zgodnie z postanowieniem §32 ust. 2 ustawy 373/2011 Dz. U.. o specyficznych usługach zdrowotnych, według którego za krew pobraną w celu produkcji pochodnych krwi i w celu użycia przez człowieka według innych przepisów prawnych oraz za jej pobranie, nie przysługuje osobie, której została pobrana krew, prawo do wynagrodzenia finansowego ani innego, z wyjątkiem celowo, ekonomicznie i wyraźnie poniesionych wydatków, połączonych z pobieraniem jej krwi, o które osoba ta będzie żądała, razem do wysokości maksymalnej 5 % płacy minimalnej.

Pierwsza wizyta

krok 1 1

Rejestracja

Na pierwszą wizytę, podczas której przebiega kompletne badanie lekarskie, proszę przeznaczyć przynajmniej godzinę.

Podczas pierwszej wizyty należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty (cudzoziemcy paszport)
 • dokument ubezpieczalni
 • dla darczyńców ze stałym adresem w urzędzie gminy wymagana będzie umowa najmu, podnajmu
 • dawcy nie mogą być przyjmowani ze schronisk, schronisk i innych mieszkań socjalnych

Podczas każdej następnej wizyty można przedkładać:

 • dowód osobisty lub
 • prawo jazdy lub
 • paszport

Bez przedłożenia tych ważnych dokumentów nie można być zarejestrowanym, ewentualnie dopuszczonym do pobierania osocza.

Test narkotykowy zostanie przeprowadzony przed pierwszym pobieraniem próbek podczas kontroli wstępnej.

Podczas pierwszej wizyty należy dokładnie przeczytać PDF INFORMACJE DLA DAWCÓW OCOCZA KRWI.

Podczas każdej wizyty należy dokładnie przeczytać, wypełnić i podpisać KWESTIONARIUSZ DLA DAWCÓW OSOCZA KRWI.

krok 2 2

Rozmowa

Po rejestracji następuje rozmowa i badanie lekarskie (w wypadku dawców wielokrotnych badanie wykonuje pielęgniarka), i zostanie oceniona Pana/Pani zdolność do oddawania osocza.

Jeżeli spełni Pan/Pani wszystkie kryteria, pobranie osocza może nastąpić natychmiast.

krok 3 3

Pobieranie osocza

Po wejściu na salę oddawania osocza pielęgniarka ulokuje Pana/Panią na krześle i wyszuka odpowiednią żyłę. Po wprowadzeniu iniekcji najpierw pobierze próbkę krwi do badań laboratoryjnych morfologii krwi, a później podłączy do igły sterylny zestaw jednorazowy do pobierania osocza. Zestaw ten jest zainstalowany na separatorze krwi. Urządzenie to, sterowane i kontrolowane przez komputer, wykonuje na podstawie odwirowania w wirówce separację poszczególnych składników krwi (krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi i osocze). Oddzielone osocze jest odprowadzane do plastikowego pojemnika a pozostałe składniki krwi są oddawane z powrotem do krwiobiegu. Ilość osocza, które jest pobierane, jest pod koniec wyrównana 250 ml roztworem fizjologicznym.

Objętość pobranego osocza jest zależne od wagi dawcy i porusza się w granicach od 660 do 880 ml. Cały proces jest dla dawcy zupełnie bezpieczny i trwa mniej więcej 45 minut. Podczas całego pobierania jest Pan/Pani pod nieustanną kontrolą personelu medycznego..

krok 4 4

Po pobieraniu

Po udanym pobraniu otrzyma Pan/Pani w recepcji żeton na napój oraz rekompensatę finansową.

Lekarze i inni pracownicy naszego centrum chętnie udzielą Panu/Pani wszystkich niezbędnych informacji w formie pisemnej i ustnej oraz chętnie odpowiedzą na wszystkie ewentualne pytania.

Do pobierania można podchodzić raz na 14 dni, jeżeli lekarz nie podał innego przedziału.

 

Jak zostać odpowiedzialnym dawcą?

Na jakość pobieranego osocza i przebieg procedury, może wpływać każdy dawca poprzez    zdrowy styl życia.

Przed pobieraniem

 • Jeżeli czuje się Pan/Pani chory/a należy wybrać inny termin pobierania osocza.
 • Dzień przed i w dzień pobierania osocza należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów (2,5-3 litry dzień przed pobieraniem; w dzień pobierania wypić odpowiednią ilość płynów do czasu, kiedy odwiedzisz nasze centrum; do objętości płynów nie jest zaliczana kawa ani czarna herbata).
 • Dzień przed i w dzień pobierania należy stosować lekką, beztłuszczową dietę.
 • Nie należy przychodzić oddawać osocze na czczo.
 • W dzień pobierania i w poprzedni wieczór nie można pić alkoholu ani napojów z kofeiną, ponieważ wysuszają organizm.

Ostrzeżenie

W wypadku niedotrzymania zalecanej diety dzień przed i w dzień pobierania osocza (lekkie, beztłuszczowe produkty, dużo płynów) Pana/Pani osocze może być chylomikronowe (osocze, które zawiera wysoką ilość komórek tłuszczowych). Takie osocze nie może być dalej przetwarzane na życiowo ważne lekarstwa, trzeba je zlikwidować, a pobierania osocza nie można traktować jako udane.

W wypadku niedotrzymania zalecanej diety proszę wybrać inny termin.

W wypadku, kiedy pobrane osocze podczas 12 pobrań 3 razy jest chylomikronowe, lekarz ma możliwość wykluczenia dawcy.

Podczas pobierania osocza:

 • Proszę nie żuć gumy do żucia.
 • Jeżeli nie czuje się Pan/Pani dobrze, należy poinformować o tym fakcie naszego lekarza lub pielęgniarkę.

Po pobieraniu osocza:

 • Po pobieraniu osocza możesz u nas wypocząć z filiżanką kawy lub darmowym surfowaniem w Internecie.

Naszą misją

Jest brać udział w ratowaniu ludzkiego życia za pomocą bezpiecznego i efektywnego pobierania osocza krwi celem dalszej obróbki (frakcjonowanie).Wypełnienie tej misji jest możliwe tylko dzięki współpracy i partnerstwu z dawcami osocz krwi. 

Jakość i bezpieczeństwo

Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesny sprzęt i skrupulatny system kontroli pomaga nam osiągać najwyższy poziom jakości pobieranego osocza i rownież bezpieczeństwo dla dawców