Co to jest osocze krwi

Osocze stanowi 55% ludzkiej krwi i w 90%  zawiera wodę. Kolejne 2% stanowią sole mineralne a 8% białka osocza, które są podstawowym składnikiem leków ratujących życie. Nie można sztucznie wyprodukować osocza krwi, dlatego tysiące chorych jest zależnych od pomocy dawców osocza krwi.

Složení krevní plazmy

Obróbka osocza

Bezpośrednio po pobraniu są wysyłane próbki na badania wirusologiczne (HIV, żółtaczka, kiła), a osocze bardzo szybko jest zamrażane i umieszczane w zamrażarkach przy temperaturze -25 ˚C.

Jeżeli wyniki testów są ujemne (wirusy nie są obecne w badanej próbce), wtedy osocze zostaje w zamrażarce. Osocze, które jest wykorzystywane do produkjci leków,  może zostać wysłane do zakładu frakcjonującego, dopiero po stwierdzeniu ujemnych wyników, także przy powtórnych badaniach. Oznacza to, że są konieczne przynajmniej dwa pobrania osocza od jednego dawcy. Powtórne badanie jest bardzo ważne aby wykluczyć możliwość zakażenia biorcy.

Białka osocza i choroby, które leczą

Proteiny v krevní plazmě

Albuminy
wstrząsy, oparzenia, zespół ostrej niewydolności oddechowej, operacje bypassu

IVIG – przeciwciała dożylne
pierwotne niedobory odporności, choroby autoimmunologiczne, przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Alfa I Antytrypsyna
niedobór Alfa I Antytrypsyny

Czynniki krzepnięcia
hemofilia A&B, choroba von Willebranda, zaburzenia krzepnięcia krwi

Jeżeli dawca odda oscze jednokrotnie, osocze to nie może zostać wykorzystane do produkcji leków i musi zostac zutylizowane

Rozważ dokładnie
tą informację

Tylko
wielokrotne
dawstwo
naprawdę
pomaga

 • Bezpieczeństwo
  pobrań
 • Oficjalne
  przepisy

Bezpieczeństwo pobrań

Oddawanie osocza krwi jest bezpieczne dla dawców i biorców

Oddawanie osocza krwi w centrum oddawania osocza spółki UNICAplasma Morava jest zupełnie bezpiecznie dla dawcy i biorcy, ponieważ::

 • Wszystkie procedury badania dawców i pobranego osocza są dokładnie określone instytucjami państwowymi i zgadzają się z rozporządzeniami i dyrektywami obowiązującymi we wszystkich państwach UE.
 • Wszystkie badania są regularnie kontrolowane przez audyty Państwowego instytutu kontroli leków i spółki Baxter, która odbiera osocze z naszego centrum i przetwarza je na życiowo ważne preparaty lecznicze.
 • W wypadku niedotrzymania określonych badań i procedur natychmiast doszłoby do zamknięcia odpowiedniego centrum.
 • Dawca przed każdym pobieraniem osocza wypełnia szczegółowy kwestionariusz dotyczący stanu zdrowotnego i kontaktu z osobami potencjalnie zakaźnymi, którego prawdziwość potwierdza przez podpis.
 • Dawca przedkłada wypełniony kwestionariusz lekarzowi do kontroli, przechodzi badanie i badanie morfologii krwi. Po ocenie wszystkich danych, dawca jest dopuszczony do pobierania osocza. Więcej niż 15 % zainteresowanych jest wykluczonych z różnych powodów zdrowotnych.
 • Laboratoryjne badanie krwi dawcy i pobranego osocza wykonuje się podczas każdego pobierania.
 • Oprócz standardowego badania serologicznego każde osocze pobierane w centrum odbioru osocza UNICAplasma Morava jest przebadane również metodą PCR. Ta metoda jest obecnie najdokładniejszym badaniem, które jest w stanie wykryć infekcję wirusową w krwi i osoczu krwi na podłożu analizy DNA. Osocze pobrane w naszym centrum jest w ten sposób przebadane w laboratoriach spółki Baxter w Wiedniu.
 • Badanie metodą PCR standardowo nie jest wymagane w Republice Czeskiej i większość ośrodków transfuzji go nie wykonuje!
 • W wypadku pozytywnych wyników na jakiekolwiek obserwowanie zakażenie (żółtaczka, kiła, wirus HIV) dawca zostaje natychmiast poinformowany i trwale wykluczony z oddawania osocza. Próbka pobranego osocza jest następnie przesłana do Narodowego laboratorium referencyjnego, aby wykluczyć fałszywą pozytywność. W wypadku potwierdzenia pozytywnego wyniku jest natychmiast poinformowana stacja sanitarno-epidemiologiczna, a dawca jest poinformowany o dalszym postępowaniu.
 • Osocze pobrane od dawcy z pozytywnym wynikiem testu zostaje zlikwidowane, a likwidacja zaznaczona w dokumentacji.
 • Użycie jednorazowego materiału medycznego zupełnie wyklucza zarażenie dawcy podczas pobierania.
 • Pobieranie osocza w naszym centrum jest wykonywane za pomocą najbardziej nowoczesnych separatorów krwi Fresenius, które zapewniają zupełne bezpieczeństwo dla dawcy.
 • Regularny dawca ma nieustannie monitorowany stan zdrowia.
 • Ostatnim krokiem, który zapewnia najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa preparatów z osocza, to tzw. inaktywacja wirusów. Ta przebiega podczas przetwarzania osocza i potrafi zneutralizować wirusy, które mogą się teoretycznie znajdować w osoczu. Inaktywacja wirów jest oparta na bardzo kompleksowych metodach chemicznych i cieplnych.

Oficjalne przepisy

UNICAplasma Morava ma licencję Państwowego instytutu kontroli leków. Podczas naszej pracy przestrzegamy przepisów prawnych Rebubliki Czeskiej dotyczących dawstwa krwi i transfuzji, jak również europejskich przepiów prawnych. Są to naprzykład:

 • Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
 • Vyhláška 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi).
 • Vyhláška 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv.
 • Vyhláška 351/2010 Změna k vyhlášce č.143/2008Sb.
 • Zákon 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Zákon 373/2011, o specifických zdravotních službách.
 • Vyhláška 306/2012, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
 • Příručka pro přípravu, použití a zajištění kvality krevních složek, doporučení č. R (95) 15, aktuální verze, Evropská rada.
 • Směrnice 2002/98/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003, které udává standardy kvality a bezpečnosti pro odběr, testování, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a pozměňující nařízení č. 2001/83/EC.
 • Směrnice Komise č. 2004/33/EC ze dne 22. března 2004, která zavádí směrnici č. 2002/98/EC Evropského parlamentu a Rady a týká se určitých technických požadavků na krev a krevní složky Příloha 14 k Příručce EU o osvědčených metodách zpracování, název: Zpracování léčiv odvozených z lidské krve nebo krevní plazmy, Evropská komise, 31. března 2000.
 • Lidská plazma k frakcionaci (Plasma humanum ad separationem), monografie č. 853, Evropská komise pro farmakopéu.